Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu dieta.pl zwanego dalej Serwisem i jest ogólnodostępny pod adresem http://dieta.pl/regulamin

I. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Nazwa Użytkownika/Login - ciąg znaków alfanumerycznych pozwalających innym Użytkownikom Serwisu na zidentyfikowanie Użytkownika posługującego się daną Nazwą jako źródła Treści, Komentarzy i innych danych przekazywanych do Serwisu.
  • Serwis - serwis internetowy, dostępny pod adresem internetowym http://dieta.pl/ oraz http://dieta.pl/grupy_wsparcia_xxl/, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści oraz wymianę informacji, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa Treści.
  • Siła Wyższa - zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.
  • Treść (Treści) – teksty, całości dźwiękowe, graficzne lub multimedialne (np. rysunki, zdjęcia, filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie.
  • Usługa Treści - usługa hostingu świadczona Użytkownikowi przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika Treści.
  • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.).
  • RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).
  • Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych w Serwisie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego - opiekun ustawowy wyrażający zgodę na korzystanie z serwisu, jak i z jego usług płatnych oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i bierze na siebie pełną odpowiedzialność, na każdej płaszczyźnie za osobę, której to oświadczenie i zgoda dotyczy
  • a) Administrator – podmiot wskazany przez właściciela, mający dbać w jego imieniu o przestrzeganie zasad Regulaminu w poszczególnych tematach lub działach bądź na całym forum; b) Administrator danych - Właściciel serwisu; c) Ban – czasowe bądź stałe zablokowanie konta Użytkownika lub jego usunięcie. Może być stosowany także poprzez blokadę IP; d) Dane osobowe – dane zdefiniowane w art. 4 pkt 1 RODO; e) Dział forum – zbiór tematów zgrupowanych pod jednym odnośnikiem według wspólnej/podobnej tematyki; f) Forum / Serwis – serwis zlokalizowany w sieci Internet pod adresem http://dieta.pl/grupy_wsparcia_xxl wraz z podstronami bądź domenami partnerskimi; g) Ostrzeżenie – jednorazowe upomnienie przyznawane za drobne naruszenia treści Regulaminu; h) Post / wypowiedź – najmniejsza jednostka redakcyjna zlokalizowana na forum, konstruowana bezpośrednio przez użytkownika, administratora lub właściciela; i) Prawa autorskie – prawa swym zakresem odpowiadające przedmiotowi regulacji Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych; j) Regulamin – niniejszy dokument, regulujący prawa i obowiązki Stron; k) Rejestracja – czynność zmierzająca do utworzenia konta Użytkownika w Serwisie; l) Reklama – każda forma działalności mająca na celu promowanie produktów, przedsiębiorców bądź działań zarobkowych innych podmiotów niż Właściciel; m) Strony – Właściciel i Użytkownik lub osoba przez nie upoważniona; n) Spam – niechciane wiadomości-śmieci, nieposiadające formy lub treści wnoszącej nowe treści wartości dla Użytkowników forum; o) Temat – rozmowa na konkretny temat rozpoczęta we właściwym dziale;
  • Właściciel Serwisu - właścicielem Serwisu dieta.pl jest firma ZIF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą: ul. Królowej Jadwigi 86, 30-212 Kraków, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000598310, NIP: 6772397992, REGON 363593071

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel Serwisu ustala niniejszym Regulamin.

Przed założeniem konta w Serwisie dieta.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Założenie konta jest równoważne z tym, że Użytkownik:

 • Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia
 • Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem
 • Zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.

II. Postanowienia ogólne i funkcjonalności serwisu

 1. Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących Usług:
  • a. dodawania umieszczania zdjęć lub zdjęć z podpisami,
  • b. dodawania i umieszczania filmów lub filmów z podpisami,
  • c. głosować na umieszczone w Serwisie zdjęcia i filmy,
  • d. pisać komentarze do zamieszczonych zdjęć i filmów,
  • e. brać czynny udział w konkursach,
  • f. tworzyć treści oraz uzyskiwać teoretyczne informacje na forum
  • g. dodawać, edytować artykuły.
 2. Nazwa Serwisu, całość i poszczególne części jego wystroju graficznego, oprogramowanie oraz baza danych Serwisu, które zostały udostępnione Użytkownikom w formie Serwisu lub za jego pośrednictwem podlegają ochronie prawnej i zabronione jest wykorzystywanie lub zmienianie pod własne potrzeby logo oraz ciągu wyrażeń „Dieta.pl”.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu niektórym Użytkownikom.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności przy zachowaniu poufności utworzonego loginu oraz hasła dostępu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie tych informacji osobom trzecim, również gdy jest to konsekwencją braku zachowania przez Użytkownika wymaganej ostrożności.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania Właściciela Serwisu o każdorazowej zmianie adresu e-mail, pod rygorem uznania doręczenia na wskazany przy rejestracji adres e-mail za skuteczne.
 6. Osoby korzystające z Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie http://dieta.pl/regulamin będącej częścią Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

III. Rejestracja Użytkownika i zakończenie umowy o świadczeniu usługi dostępu do Serwisu

 1. W trakcie Rejestracji Użytkownik:
  1. Potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, oraz że akceptuje jego postanowienia.
  2. Wypełnia formularz dostępny na stronie Serwisu.
  3. Nadaje Login, Hasło oraz podaje Adres e-mail, który wymaga potwierdzenia poprzez link (odniesienie) zawarty w treści wiadomości, otrzymanej na podany adres od Właściciela Serwisu.
  4. Otrzymuje dostęp do Konta Użytkownika z wykorzystaniem Nazwy Użytkownika oraz prywatnego Hasła.
 2. Użytkownik akceptuje postanowienia regulaminu i Polityki prywatności oraz jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania drogą elektroniczną wiadomości o charakterze reklamowym
 3. Wraz z rejestracją, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach, innych wydarzeniach, akcjach promocyjnych i tym podobnych, organizowanych przez Właściciela Serwisu i/lub inne podmioty bezpośrednio powiązane z dieta.pl
 4. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim.
 5. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników.
 6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, podał dane w Formularzu Rejestracyjnym niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Właściciela Serwisu bądź innych Użytkowników.
 7. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego konta.
 8. Wszelkie materiały, które Użytkownik otrzymuje od Właściciela Serwisu drogą online, mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego, bez prawa ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Serwisu. Materiały udostępniane w ramach współpracy stanowią własność Serwisu i objęte są prawem autorskim zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Nie dotrzymując tego punktu regulaminu, Użytkownik świadomie łamie prawo.

IV. Odpowiedzialność, zasady oraz warunki korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik oświadcza, że wszystkie treści zamieszczane przez niego na forum, podlegające ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), stanowią przedmiot jego praw autorskich, bądź też posiada do nich uprawnienia wynikające z licencji.
 2. Użytkownik umieszczając w serwisie jakiekolwiek treści, lub przesyłając do Administratorów treści artykułów, własne opracowania opisów celem ich publikacji lub inne wpisy i materiały, udziela Właścicielowi Serwisu niewyłącznej, bezpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści, wpisów i materiałów.
 3. Użytkownik nie może kierować względem Właściciela żadnych roszczeń związanych z prawami autorskimi i pokrewnymi dotyczącymi utworów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie.
 4. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu są następujące:
 5. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z jego akceptacją.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.
 7. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 9. W przypadku korzystania z Formularzy: rejestracyjnego i kontaktowego, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.
 10. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
 11. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów, oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność)
 12. W przypadku jeżeli Właściciel Serwisu zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w 5.17. powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Właściciel poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.
 13. Użytkownicy mają prawo zadawać pytania i dzielić się odpowiedziami w serwisie zgodnie z zasadami Regulaminu.
 14. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku zastosowania się do jakichkolwiek informacji umieszczonych w serwisie Właściciel Serwisu oraz osoby udzielające daną informację nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności.
 15. Wszystkie wypowiedzi na forum każdego z Użytkowników stają się własnością Właściciela forum, który obejmuje do nich pełne prawa - usuwania, moderowania, zmieniania, wykorzystywania, rozpowszechniania. Właściciel Serwisu nabywa pełne prawa własności do publikowanych treści, jednak to Użytkownik poniesie wszystkie ewentualne roszczenia i kary związane z publikacjami na forum. Każdy Użytkownik deklaruje, iż jego posty są wolne od wad prawnych i nie są to treści kopiowane.
 16. Właściciel Serwisu w żaden sposób nie monitoruje treści zamieszczanych w Serwisie, w tym w ramach forum przez Użytkowników lub osoby trzecie. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści, Usługodawca niezwłocznie podejmie przewidziane prawem działania, w tym zablokuje dostęp do treści.
 17. Żadne wypowiedzi nie mogą być traktowane jako materiał instruktażowy, a ewentualne podpowiedzi należy rozpatrywać wyłącznie w kwestiach czysto teoretycznych.
 18. Jako że wszelkie wypowiedzi w zakresie statystyk, danych, badań, planów treningowych czy nowych rozwiązań w medycynie powinny pochodzić z zaufanych źródeł, Użytkownik zobowiązany jest do wskazywania źródła informacji dotyczących medycyny lub zdrowia, chyba że informacje te stanowią opis osobistych doświadczeń Użytkownika lub wynikają z wiedzy ogólnej. Osobiste doświadczenia rozumiane są jako symptomy, badania, doświadczenia, które Użytkownik lub członek jego bliskiej rodziny przeszedł osobiście.
 19. W serwisie obowiązują zasady wzajemnego szacunku i kultury osobistej.
 20. W serwisie zabrania się:
  • a) Zamieszczania wypowiedzi/materiałów wulgarnych, obraźliwych, pornograficznych* lub zrzeszenia/organizacji/osoby publicznej/osoby prywatnej lub będących w konflikcie z polskim prawem.
  • b) Zamieszczania materiałów przedstawiających szeroko pojętej pornografii, a w szczególności narządy płciowe i stosunki seksualne.
  • c) Zachęcania do stosowania substancji/przedmiotów/praktyk szkodliwych dla zdrowia lub będących niezgodnymi z prawem RP.
  • d) Zamieszczania publikacji/materiałów chronionych prawem autorskim.
  • e) Umieszczania wypowiedzi nie posiadających wartości merytorycznej a zawierających wyłącznie reklamę.
  • f) Świadomego wywoływania obraźliwych dyskusji dotykających pośrednio lub bezpośrednio osoby publiczne/osoby prywatne/organizacje/zrzeszenia/stowarzyszenia/uczucia etyczne bądź religijne członków forum, jak również grożenia, szantażowania, bądź pomawiania członków forum, jak i innych osób lub instytucji o postępowanie lub właściwości mogące poniżyć je w opinii publicznej czy też narazić na utratę zaufania.
  • g) Zamieszczania reklam (nazw) konkurencyjnych serwisów, jak również serwisów komercyjnych, sklepów i firm bez zezwolenia w formie pisemnej Właściciela Serwisu.
  • h) Rozpowszechniania informacji nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd.
  • i) Rozpowszechniania informacji specjalistycznych nieopartych na wiedzy naukowej i nie podpartych odpowiednimi źródłami.
 21. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 22. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu
 23. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Właściciela Serwisu. Właściciel Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela Serwisu bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
 24. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
 25. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność, wszystkie artykuły oraz informacje mają jedynie charakter czysto teoretyczny, właściciel serwisu zaleca, aby decyzje dotyczące treningów, zdrowia, suplementów, odżywiania i innych informacji zawartych w serwisie były konsultowane z lekarzami, rehabilitantami i trenerami przed jakimkolwiek ich wykorzystaniem.
 26. Właściciel Serwisu ma prawo do usuwania, moderowania i nieudostępniania wszystkich wpisów, zdjęć, filmów, komentarzy, które zostały umieszczone w Serwisie, a które uzna za obraźliwe, niezgodne z regulaminem, wulgarne, bądź mające charakter reklamowy bez podania przyczyny ani informowania o tym fakcie Użytkownika podejmującego takie działanie, a także jego usunięcia z bazy Użytkowników, zawieszenia lub zablokowania w możliwościach Użytkownika serwisu, trwale lub czasowo bez podania przyczyny ani informowania o tym fakcie.

V. Reklamacje

 1. W trakcie korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest:
  • niezwłocznie powiadomić Właściciela Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi,
  • utrzymywać w poufności Hasła oraz dołożyć najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejście w posiadanie Hasła,
  • przestrzegać przepisów prawa oraz treści Regulaminu, a w szczególności nie dostarczać/przekazywać treści zabronionych przez prawo.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać na adres:
 3. Za pośrednictwem Serwisu Właściciel umożliwia:
  • uzyskiwanie informacji o Serwisie,
  • przyjmowanie zgłoszeń usterek i awarii
  • pomoc w dokonywaniu przez Użytkownika Rejestracji,
  • złożenie reklamacji.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie miesiąca od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Właściciel Serwisu niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
 5. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.
 6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.
 7. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

VI. Dane osobowe

 1. Właściciel Serwisu jest administratorem w rozumieniu RODO.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przepływu danych w związku ze świadczeniem usług w Serwisie, Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa mogącego wystąpić w świadczeniu tych usług
 3. Właściciel Serwisu przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
  • nazwisko i imiona użytkowników,
  • adresy elektroniczne użytkowników.
 4. W celu realizacji usług za pośrednictwem Serwisu, Właściciel Serwisu może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 5. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu, Właściciel Serwisu może przetwarzać te spośród danych osobowych, które są:
  • niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu wykonanej usługi,
  • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowania i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,
  • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, czyli korzystania niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami.
  • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Serwis i Właściciela Serwisu dla potrzeb realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych oraz wyraża zgodę na przesyłanie ofert handlowych, chyba że Właściciel Serwisu i Użytkownik w odrębnych postanowieniach lub Polityce prywatności ustalili inaczej.
 6. Uprawnienia Użytkownika oraz szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych reguluje Polityka prywatności

VII. Definicje dodatkowe

Użyte w Regulaminie Usług Płatnych pojęcia oznaczają:

 1. Administrator Usług Płatnych - Właściciel Serwisu opisany w pkt I ust 1 niniejszego Regulaminu
 2. Regulamin Usług Płatnych - sekcje Regulaminu w pktach od VII do XI o świadczeniu usług płatnych przez Serwis Dieta.pl
 3. Serwis Usług Płatnych - Sekcja strony internetowej pod adresami http://dieta.pl/konto/plan/ http://dieta.pl/plan/ wraz z wszystkimi podstronami i podkatalogami
 4. Użytkownik Usług Płatnych - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba w wieku 15-18 lat, która dostarczyła w formie elektronicznej wypełnione oświadczenie od opiekuna ustawowego, który wyraził zgodę na jej udział w programie płatnych usług zarejestrowana w Serwisie posługująca się Nazwą Użytkownika/Loginem (zgodnie z Regulaminem Serwisu pkt I ust. 1)
 5. Usługa Płatna - Indywidualny Plan Treningowy (IPT), Indywidualny Plan Suplementacji, Płatny (IPS), Indywidualny Plan Dietetyczny (IPD)
 6. Abonament Usługi Płatnej - opłata za korzystanie przez Użytkownika Usług Płatnych z Usług Płatnych w Serwisie Usług Płatnych

VIII. Postanowienia dodatkowe

 1. Serwis Usług Płatnych nie jest źródłem wiedzy medycznej, a wszelkie zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane jako zastępstwo konsultacji z lekarzem, farmaceutą bądź dietetykiem.
 2. Użytkownikiem Usług Płatnych może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała w całości treść niniejszego Regulaminu. Dodatkowo osoba wykupująca dostęp do Usług Płatnych musi być świadoma swojego stanu zdrowia, czyli w ciągu ostatnich 6 miesięcy konsultowała swój stan zdrowia z lekarzem, który nie wykrył żadnych przeciwwskazań do stosowania restrykcyjne diety (IPD), wraz z odpowiednią suplementacją (IPS) oraz wykonywania ćwiczeń fizycznych (IPT).
 3. Użytkownikiem Usług Płatnych (IPD, IPS, IPT) nie mogą być:
  osoby posiadające choroby:
  • układu hormonalnego: cukrzyca (niezależnie od jej typu), insulinooporność, chorobę/zespół Cushinga, PCOS
  • układu oddechowego: dławica piersiowa, po przebytej resekcji płuc
  • układu sercowo-naczyniowego: tętniaki, wady serca, przebyte zawały serca
  • układu pokarmowego: choroba Leśniowskiego-Crohna, po resekcjach narządów układu pokarmowego, IBS
  • układu nerwowego: epilepsja, polineuropatie, po przebytych udarach/wylewach, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne
  • układu kostno-stawowego: urazy stanowiące przeciwwskazanie do podjęcia treningu siłowego, reumatoidalne zapalenie stawów, dna moczanowa, rwa kulszowa
  • układu moczowego: choroby nerek, po przeszczepie nerek
  • układu immunologicznego: borelioza, toczeń
  oraz
  • kobiety w ciąży
  • karmiące piersią
  • osoby odbywające rehabilitację
  • osoby stosujące dietę wegańską
  • osoby zmagające się z zaburzeniami natury psychicznej, zwłaszcza dającymi objawy somatyczne
 4. Użytkownik Usług Płatnych został poinformowany, iż oczekiwane efekty, jakie ma przynieść korzystanie z Usług Płatnych, mogą nie zostać osiągnięte z powodu nieodpowiedniego wykonywania ćwiczeń (IPT) oraz niestosowania się do wszystkich zaleceń planów żywieniowych (IPD) i suplementacyjnych (IPS).
 5. Użytkownik Usług Płatnych został poinformowany, iż w przypadku Usługi Płatnej IPT możliwe jest wystąpienie schorzeń bądź urazów, które są niezależne od Administratora Usług Płatnych, a wynikające z przeciążenia organizmu bądź wrodzonej wady Użytkownika Usług Płatnych. Administrator Usług Płatnych rekomenduje, aby zminimalizować ryzyko kontuzji, korzystać regularnie z konsultacji medycznych. Dodatkowo w razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności wykonywania konkretnego ćwiczenia Administrator Usługi Płatnej sugeruje skorzystanie z konsultacji certyfikowanego trenera. W przypadku IPT Użytkownik Usługi Płatnej przed rozpoczęciem korzystania z IPT ma obowiązek poinformować Administratora Usługi Płatnej o problemach zdrowotnych, w tym schorzeniach, urazach, wadach wrodzonych oraz kontuzjach.
 6. Użytkownik Usług Płatnych został poinformowany, iż w przypadku Usługi Płatnej IPD oraz IPS konieczne jest poinformowanie Administratora Usług Płatnych o:
  • alergiach Użytkownika Usług Płatnych
  • nieprzyswajania produktów bądź grupy produktów przez Użytkownika Usług Płatnych
  • zaleceniach lekarskich bądź dietetycznych co do określonych produktów bądź grupy produktów przez Użytkownika Usług Płatnych/li>
 7. Wszelkie materiały udostępniane Użytkownikom Usług Płatnych w ramach poszczególnych Usług Płatnych stanowią własność Administratora Usług Płatnych i są objęte ochroną, która wynika z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykupienie Abonamentu Usługi Płatnej nie stanowi zawarcia, ani nie jest podstawą do roszczenia o zawarcie umowy o przeniesieniu na Użytkownika Usług Płatnych wyżej wymienionych majątkowych praw autorskich zarówno w części, jak i całości.
 8. Administrator Usług Płatnych zastrzega, iż w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych bądź wystąpienia problemów w transmisji danych dostęp do Serwisu Usług Płatnych może być ograniczony, a nawet niemożliwy. Administrator Usług Płatnych oświadcza, iż w przypadku wystąpienia w/w problemów dołoży wszelkich starań, aby ograniczenia były jak najrzadsze oraz jak najkrótsze.
 9. Do opłaconych usług w pełnym wymiarze Użytkownik Usług Płatnych ma dostęp w trakcie trwania abonamentu.
 10. W trakcie trwania usługi Użytkownik ma wgląd do historii planów do 30 dni wstecz, a po zakończeniu – 30 dni od dnia bieżącego niezależnie od daty zakończenia planu. Po tym czasie Użytkownik nie będzie miał możliwości przeglądania historii swojego konta.
 11. Dokonywanie modyfikacji w obrębie planów dietetycznych przez Użytkownika Usług Płatnych umożliwia się trzy razy w ciągu trwania abonamentu Usługi Płatnej.

IX. Zamówienia oraz realizacja zamówień

 1. Użytkownik Usług Płatnych za pośrednictwem Serwisu Usług Płatnych może zamówić Usługę Płatną, która będzie aktywna przez liczbę dni zgodną z wybranym Abonamentem Usługi Płatnej.
 2. Przez cały okres trwania Usługi Płatnej, Użytkownik Usługi Płatnej posiada za pośrednictwem Serwisu Usług Płatnych dostęp do wybranych komponentów Serwisu Usług Płatnych, określonych wybranym Abonamentem Usługi Płatnej.
 3. Przez cały okres trwania Usługi Płatnej, Użytkownik Usługi Płatnej zezwala Administratorowi Usług Płatnych na przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości SMS informacji dotyczących stosowania i/lub wykonywania Usługi Płatnej.
 4. Umowa pomiędzy Użytkownikiem Usługi Płatnej a Administratorem Usługi Płatnej zostaje zawarta niezwłocznie po wyborze Usługi bądź Usług Płatnych, określeniu długości Abonamentu Usług Płatnych oraz naciśnięciu przycisku ‘PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI’, który powoduje również założenie konta w serwisie dieta.pl. Zawarcie umowy zostaje niezwłocznie potwierdzone przesłaniem na adres poczty elektronicznej który podał w formularzu Użytkownika Usługi Płatnej stosownego potwierdzenia.
 5. Użytkownikowi Usług Płatnych po zaksięgowaniu płatności wynikającej z umowy z Administratorem Usług Płatnych, na kwotę odpowiadającą wartości wybranego Abonamentu Usługi Płatnej, udziela się dostępu do Usług Płatnych oraz ankiet. Po uzupełnieniu i wysłaniu ankiet do ekspertów, Administrator Usług Płatnych w terminie 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin, licząc dni robocze, udzieli dostępu do indywidualnie przygotowanego przez ekspertów zamówienia. W wyjątkowych okolicznościach, okresach świątecznych, zamówienie może zostać zrealizowane najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych.

X. Płatności

 1. Kwota Abonamentu Usługi Płatnej jest kwotą brutto, a Administrator Usług Płatnych nie dolicza żadnych dodatkowych opłat. Kwota ta obejmuje wszelkie czynności po stronie Administratora Usług Płatnych koniecznych do udostępnienia Użytkownikowi Usług Płatnych wybranej Usługi Płatnej.
 2. W celu otrzymania faktury za usługę świadczoną przez Administratora Usług Płatnych na rzecz Użytkownika Usług Płatnych, Użytkownik Usług Płatnych powinien w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy poinformować jednym z wybranych przez Użytkownika Usług Płatnych kanałem kontaktowym Administratora Usług Płatnych o chęci jej uzyskania. Do poprawnego przygotowania faktury Użytkownik Usług Płatnych musi udostępnić Administratorowi Usług Płatnych niezbędne dane do wystawienia faktury.
 3. Użytkownik może dokonać płatności za Usługę Płatną za pośrednictwem systemu PayU Płatności Online lub przelewem bankowym.

XI. Newsletter

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania usługa Newsletter nie będzie mogła być realizowana. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych. Ponadto użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (zgodnie z RODO). Usługa Newsletter udostępniona jest przez Właściciela Serwisu.
 2. W ramach usługi Newsletter na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, Administrator Serwisu może przesyłać wiadomości elektroniczne.
 3. Wraz z rejestracją, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach, innych wydarzeniach, akcjach promocyjnych i tym podobnych, organizowanych przez Właściciela Serwisu i/lub inne podmioty bezpośrednio powiązane z dieta.pl. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia na stronie internetowej Serwisu informacji o dokonanych zmianach. W takiej sytuacji zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
 4. Użytkownik Serwisu ma prawo korzystać z Usługi Newsletter za darmo.
 5. Newsletter jest wysyłany nie rzadziej niż co 7 dni.
 6. Każdy Newsletter zawiera:
  • a) Informacje o jego Nadawcy
  • b) Informacje o tematyce Newslettera (pole “Temat”)
  • c) informacje o sposobie rezygnacji bądź zmianie preferencji usługi Newsletter (link do odpowiednich ustawień usługi Newsletter w Serwisie)
 7. Usługa Newsletter jest integralną częścią systemu motywacji w każdej z Usług Płatnych wymienionych w pkt VII ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 8. W celu pełnego korzystania z Usługi Płatnej, Użytkownik Usług Płatnych wykupując Abonament Usługi Płatnej może wyrazić zgodę na wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej na listę mailingową usługi Newsletter.
 9. Zmiany adresu poczty elektronicznej w usłudze Newsletter lub preferencji otrzymywania korespondencji elektronicznej za pośrednictwem usługi Newsletter Użytkownik oraz Użytkownik Usługi Płatnej może dokonać na stronie: http://dieta.pl/newsletter-zmiana-preferencji
 10. Usunięcie adresu poczty elektronicznej z listy mailingowej usługi Newsletter następuje po kliknięciu w link dezaktywujący znajdujący się w stopce każdego maila usługi Newsletter (zgodnie z pkt XII ust. 6 podpunkt c) bądź na podstronie http://dieta.pl/newsletter-rezygnacja.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Właścicielowi Serwisu przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
 2. Właściciel Serwisu ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności zamieszczenia Treści o charakterze niedozwolonym, czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. Właściciel Serwisu zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
 6. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym.

XIII. Wskazówki kazuistyczne

 1. Na forum nie akceptuje się tzw. "spamowania", proszę nie pisać bzdur, rzeczy oczywistych i bezsensownych... Rozmowy na forum nie polegają na nabijaniu postów... Mamy tworzyć najlepsze forum w Polsce, więc pomagajmy ludziom! Za SPAM można zarobić ostrzeżenie!
 2. Na forum obowiązuje cenzura... Nie dopuszcza się także obrażania innych, wyśmiewania itp...
 3. Na forum istnieje opcja SZUKAJ. Jeżeli chcesz zadać pytanie, najpierw sprawdź, czy za pomocą opcji szukaj nie możesz znaleźć odpowiedzi na swój problem!
 4. Jeżeli oczekujesz porady specjalisty, do zadanego dołącz informacje o sobie (wiek, waga, staż treningowy, doświadczenie z suplementami, szybkość metabolizmu, posiadanie diety, itp...) lub UZUPEŁNIJ PROFIL! Jest to najlepsze rozwiązanie...
 5. Na forum nie dozwolony jest również handel sterydami... W przypadku wystawionego postu, w którym wykazuje się chęć sprzedania jakiegoś niedozwolonego środka, otrzymuje się "BAN", czyli zakaz wejścia na forum!
 6. W dziale TRENING znajdziesz przykładowe treningi, w dziale ODŻYWIANIE znajdziesz przykładowe diety! Więc zanim zadasz pytanie, przeczytaj najpierw podwieszone tematy, są tam odpowiedzi na większość popularnych pytań.
 7. 7. Forum po to ma różne działy, aby w danym dziale rozmawiać na dane tematy! Pytasz o suplementy, to umieść temat w dziale o tej samej nazwie a nie np. w motywatorze!
 8. Za łamanie któregoś z wyżej wymienionych punktów regulaminu moderatorzy dają ostrzeżenia!
 9. Dozwolone jest odświeżenie tematów „uniwersalnych”, jak np. kreatyna FAQ mini giełda itp. Ale to tylko w celu zadania jakiegoś konkretnego pytania lub dodania wątku wnoszącego coś do tematu, a nie napisanie w rocznym temacie: "OK. zgadzam się...". Za coś takiego będą ostrzeżenia! PS. dział sztuki walki składa się głównie z tematów „uniwersalnych”, można tam sobie pofolgować z odświeżaniem, ale też proszę nie pisać bzdur! Czyli j/w.
 10. Na forum istnieje zakaz podawania linków oraz adresów do innych forów o kulturystyce, konkurencyjnych dla naszego, to samo tyczy się podpisów, również tych zamaskowanych!
 11. Na forum zakazuje się podawania linków i adresów do innych sklepów z suplementami.